Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – czym się zajmuje?

Konwencja ADR to nie tylko umowa mówiąca o tym, kto może przewozić materiały niebezpieczne (wykwalifikowani kierowcy, którzy posiadają ważne zaświadczenia ADR oraz ukończyli kursy ADR), lecz także wymuszająca na przedsiębiorcach wyznaczenia na własny koszt doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów sklasyfikowanych, jako niebezpieczne. O jakich dokładnie materiałach mowa? Czym zajmuje się doradca? Kto może otrzymać zaświadczenie doradcy?

Konwencja ADR – co to takiego?

Konwencja ADR została sporządzona pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Genewie. Początkowo podpisana przez 9 państw, obecnie jest zatwierdzona w 49 krajach. W Polsce obowiązuje od 1975 roku. Umowa warunkuje wymogi dotyczące:

– przewozu poszczególnych materiałów i przedmiotów klasyfikowanych, jako niebezpieczne w międzynarodowym transporcie samochodowym,

– załadunku i wyładunku pojazdów,

– załogi pojazdów,

– wyposażenia,

– dokumentacji tworzonej w trakcie przewozu,

– oznakowania pojazdów.

Materiały niebezpieczne, czyli jakie?

Umowa ADR złożona jest z umowy właściwiej oraz z dwóch załączników A i B. Pierwsza część opisuje warunki prawne pomiędzy uczestniczącymi krajami, załączniki natomiast określają przepisy dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych. Zgodnie z załącznikiem A, materiały sklasyfikowane, jako groźne, zostały podzielone następująco:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe

2. Gazy

3. Materiały zapalne ciekłe

4.1. Materiały zapalne stałe

4.2. Materiały samozapalne

4.3. Materiały wytwarzające po zetknięciu z wodą gazy palne

5.1. Materiały utleniające

5.2. Nadtlenki organiczne

6.1. Materiały trujące

6.2. Materiały zakaźne

7. Materiały promieniotwórcze

8. Materiały żrące

9. Inne materiały i przedmioty niebezpieczne

Czym zajmuje się doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który musi zostać zatrudniony przez przedsiębiorców zgodnie z konwencją ADR, zajmuje się przede wszystkim:

– dbaniem o poprawność procesów związanych z transportowaniem ładunków niebezpiecznych,

– tworzeniem raportów powypadkowych, które odnoszą się do poniesionych szkód ludzi, środowiska bądź majątku w związku z przewozem przedmiotów sklasyfikowanych, jako niebezpieczne.

Kto może zostać doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

Stanowisko doradcy może objąć osoba, która:

– ukończyła kurs doradcy oraz posiada świadectwo doradcy (przewozu drogowego, koleją, żeglugą materiałów niebezpiecznych),

– ukończyła pozytywnie egzamin oraz złożyła wynik egzaminu przed komisją egzaminacyjną nie później niż przed upływem roku od dnia skończenia szkolenia,

– posiada wyższe wykształcenie,

– nie była skazana za następujące przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu powszechnemu i obrotowi gospodarczemu.

Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych jest ważne przez okres 5 lat.

Dodaj komentarz